ประวัตินักเรียน
หน้าหลัก

 

 

ชื่อ : นามสกุล : ชั้น :

 

วิชา คะแนนเต็ม กลางภาค ปลายภาค คะแนนรวม เกรด
ภาษาไทย          
คณิตศาสตร์          
ภาษาอังกฤษ          
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          
สังคม          
พลศึกษา          
พระพุทธศาสนา          
คอมพิวเตอร์          
วิทยาศาตร์          
สุขศึกษา          
การงานอาชีพ